Elhco ha incorporat equips nous per poder realitzar assaigs tant en el laboratori químic com en el metal·lúrgic. Els equips que han arribat recentment són els següents:

  • Valorador de Karl-Fischer: Aquest equip s’utilitza per a la determinació del contingut d’aigua en reactius orgànics, segons la norma ISO 760, la qual cosa ens permetrà controlar la validesa dels nostres productes a la instal·lació d’inspecció de líquids penetrants.
  • Tensiòmetre: Aquest equip s’utilitzarà per mesurar la tensió superficial dels diferents banys de recobriment que s’utilitzen a Elhco. Realitza mesuraments ràpids, senzills i precisos de solucions tensioactives i dissolvents.
  • Màquina de tall metal·lúrgic: El tall metal·lúrgic és el primer pas en la preparació de mostres d’anàlisi metal·lúrgica. Amb aquest equip, podem realitzar el tall de mostres de manera ràpida i precisa.
  • Polidora: Té per objecte eliminar les ratlles i obtenir una superfície especular en la mostra continguda en la pastilla que s’ha realitzat en l’embotit, abans de realitzar l’anàlisi en el microscopi.

D’aquesta manera, Elhco podrà realitzar nous assaigs de manera independent i obtenir els resultats de manera més ràpida, la qual cosa ens permetrà agilitzar i millorar els nostres processos interns de control de qualitat. Al seu torn, aquests equips ens seran de gran utilitat pels diferents projectes de R+D en què Elhco es troba actualment immers i pels propers projectes a emprendre.

CONTACTE
SOL·LICITI INFORMACIÓ