ELECTROLESS HARD COAT, S.A., mitjançant la present Política de Privacitat informa als USUARIS del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollits per la navegació o la contractació de serveis a través del nostre lloc web.

En aquest sentit, ELECTROLESS HARD COAT, S.A. li informa de que les seves dades seran tractades en conformitat amb les normatives vigents respecte a política de privacitat, d’acord amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació de dita política de privacitat.

Responsable del Tractament

ELECTROLESS HARD COAT, S.A. és titular de la pàgina web elhco.com

Domicili social: Ctra. C-155 (Sabadell – Granollers) Km. 11.4 Polígon La Serra Lliçà de Vall (Barcelona)

Telèfon: +34 93 844 52 30

Correu electrònic: protecciondedatos@elhco.com

1. Obtenció de dades

ELECTROLESS HARD COAT, S.A. informa que les dades que s’obtenen a través de la nostra pàgina web, els formularis de la mateixa i les rebudes per correu electrònic son aquelles que se’ns faciliten voluntàriament per l’usuari, les que es deriven de relacions i comunicacions amb l’empresa i informació que sigui legítimament extraïble de les dades que tractem.

De la mateixa manera, també obtenim dades a través d’informació de tercers que ens proporcioni el propi usuari o terceres persones previ consentiment del mateix, existint una base legítima.

2. Finalitat de l’obtenció i recollida de dades

ELECTROLESS HARD COAT, S.A. tractarà les dades que li siguin facilitades amb l’objectiu d’oferir-li els producte i/o serveis que ens hagi contractat, gestionar les seves consultes o peticions i qualsevol altre supòsit que sigui necessari per a complir les relacions comercials que mantingui amb nosaltres.

Tanmateix, també es tractaran les dades per remitir-li comunicacions comercials, sempre amb el seu consentiment previ, així com per analitzar hàbits de navegació.

En cas de voler formar part de l’equip d’ ELECTROLESS HARD COAT, S.A. es tractaran les dades dels usuaris i la documentació que ens sigui facilitada amb la fi de valorar el perfil del/de la candidat/a i considerar-lo per a possibles vacants en l’empresa.

3. Tractament de dades

De conformitat amb la normativa aplicable, ELECTROLESS HARD COAT, S.A. es compromet a tractar les dades a les que es tingui accés aplicant les mesures tècniques, preventives i organitzatives adequades. D’aquesta manera garantitzem el màxim nivell de seguretat i uns nivells de confidencialitat, integritat i disponibilitat òptims dels serveis i sistemes de tractaments de dades.

4. Comunicació d’informació a tercers

ELECTROLESS HARD COAT, S.A. informa als usuaris de que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb la salvetat de que dita cessió de dades estigui amparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan ELECTROLESS HARD COAT, S.A. disposi del consentiment exprés de l’usuari.

És possible que alguns dels nostres proveïdors, per exemple Google, processin dades fora de les fronteres de la Unió Europea. En aquests casos, exigim al proveïdor estar adscrit a un protocol d’adeqüació de protecció de dades aprovat per la Unió Europea.

5. Temps de conservació de les dades

ELECTROLESS HARD COAT, S.A. conservarà totes les dades de l’usuari fins el moment en el que es sol·liciti expressament la seva supressió o, pel contrari, fins que acabi la relació empresarial que l’uneixi amb la nostre empresa. En aquest cas, les dades es suprimiran quan queden complerts els termes leagls previstos.

6. Drets dels usuaris

Vostè sempre podrà exercir els drets d’accès, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de política de privacitat.

Per fer ús d’aquests drets, tindrà que dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent direcció:

ELECTROLESS HARD COAT, S.A., Ctra. C-155 (Sabadell – Granollers) Km. 11.4 Polígon La Serra Lliçà de Vall (Barcelona)

o mitjançant correu electrònic: protecciondedatos@elhco.com

Aquesta comunicació tindrà que indicar de forma clara i concisa les seves dades identificatives i acreditatives, així com la seva sol·licitut respecte a les seves dades.

7. Responsabilitats dels usuaris

L’usuari es responsabilitza de que totes les dades que es facilitin i s’enviin a ELECTROLESS HARD COAT, S.A. siguin veraces, exactes, actualitzades, vigents i autèntiques.

Tanmateix, també es responsable del consentiment que es dona a l’empresa pel seu tractament i utilització. D’aquesta manera, l’usuari es fa responsable de les dades de tercers que ens pugui facilitar, respecte a les quals està obligat a tenir consentiment exprés.

8. Legislació i jurisdicció

El fet d’entrar en lloc web i en les aplicacions d’ ELECTROLESS HARD COAT, S.A. implica l’acceptació de les condicions disposades en la present Política de Privacitat. En cas de no acceptar aquestes condicions, tindrà que evitar utilitzar i visitar la nostra pàgina web.

Tot tipus d’inconvenient i controvèrsia que pogués donar-se, es regirà per la legislació espanyola i es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat més propera al domicili social d’ELECTROLESS HARD COAT, S.A.

MÉS INFORMACIÓ