LABORATORI QUÍMIC

El laboratori químic està equipat per a relitzar controls diaris de les analítiques més necessàries i no dependre de laboratoris externs. D’aquesta manera, els banys estan permanentment monitoritzats i dins de l’especificació. Per a aquesta tasca, el laboratori disposa dels següents equips de mesura:

pH-metre

El pH és un dels paràmetres que més s’analitzen ja que juga un paper molt important en paràmetres com la solubilitat de sals, en velocitats de reacció o en la velocitat de l’electrodeposició.

Ionòmetre

El ionòmetre és un instrument utilitzat per a la determinació específica d’un ió mitjançant elèctrodes selectius de ions (ISE). Elhco disposa de ISE per a la mesura de clorurs i fluorurs.

Conductímetre

La puresa de l’aigua i la seva qualitat es determina sobretot per la conductivitat, que proporciona una mesura directa dels ions dissolts. La mesura de la conductivitat és crucial per les aigües de rentat i de formulació de banys.

Buretes

Les denominades buretes automàtiques de valoració son les eines bàsiques per les titulacions. Amb aquesta tècnica, es poden realitzar múltiples anàlisis, com la determinació de l’alcalinitat/acidesa d’un bany, del contingut d’un metall, d’un reductor, etcètera.

Rectificador

Permet assajar cel·les Hull amb les que analitzar paràmetres dels banys electrolítics i velocitat de deposició i fer optimitzacions dels paràmetres de treball per a obtenir la millor qualitat.

Càmara de boira salina

Elhco disposa d’una càmara de boira salina de 1000 litres de capacitat amb la que poder realitzar assajos de corrosió accelerats de boira salina neutra d’acord a les especificacions ISO 9227 i ASTM B117.

Balances

Balances de diferents precisions segons l’ús, analítiques amb una gran precisió per a la pesada i anàlisi quantitativa d’analits i granetaris per a la formació de banys o anàlisis de nivell qualitatiu.

Espectrofotòmetre UV-Vis

El nostre espectrofotòmetre de sobretaula d’espectre visible (320-1100 nm) permet la mesura en medi aquós d’un gran rang de ions de forma ràpida i precisa.

Valorador de Karl Fischer

Aquest equip s’utilitza per la determinació del contingut d’aigua en compostos orgànics, segons la norma ISO 760.

Tensiòmetre

El tensiòmetre de força és un instrument per mesurar la tensió superficial i interfacial mitjançant el mètode de ruptura d'anells. Realitza mesures ràpides, senzilles i precises de solucions tensioactives i dissolvents.

LABORATORI METAL·LOGRÀFIC

El laboratori metal·logràfic està completament equipat per a realitzar les mesures de les propietats físiques de les capes dipositades per a la validació del compliment dels requisits de les especificacions.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.