RECOBRIMENT DE NÍQUEL QUÍMIC

El procés de níquel químic és el procés de recobriment catalític més important utilitzat en les últimes dues dècades. Nosaltres utilitzem el procés de níquel químic en el qual s’obté un recobriment de níquel-fòsfor, amb diferents proporcions de fòsfor. Tenim tres tipus de recobriments: de baix contingut de fòsfor (2-5%), de mig contingut de fòsfor (6-9%) i d’alt contingut de fòsfor (>10.5%). Disposem de processos automàtics amb tancs de treball amb capacitat màxima de 2000 L.

El procés de deposició és basa en una reacció redox en la qual un agent de reducció, l’hipofosfit de sodi (NaH2PO2), s’oxida i els ions de Ni2 la superfície del material. El procés també s’anomena auto catalític, perquè una vegada depositada la primera capa de níquel, aquesta actua com a catalitzador per la resta del procés. En conseqüència, hi ha una dependència lineal del temps de la reacció i el gruix de la capa del recobriment.

Algunes de les característiques més destacades d’aquests recobriments són l’alta resistència a la corrosió i al desgast, l´excel·lent uniformitat, l’ampli ventall de gruixos i de propietats mecàniques i físiques, bona soldabilitat i lubricitat superficial.

Les propietats dels recobriments depenen del contingut de fòsfor. Els recobriments de baix contingut de fòsfor són cristal·lins i durs i, com a conseqüència, presenten una alta resistència la desgast. D’altra banda, els recobriments d’alt contingut de fòsfor són amorfs i presenten una alta resistència a la corrosió. En general, tots els tipus de recobriments tenen una bona adhesió. No obstant, el grau d’adhesió depèn d’alguns paràmetres com són el gruix de la capa, el contingut de fòsfor, el tractament tèrmic i la ductilitat del substrat. Els recobriments de níquel-fòsfor són auto-lubricants, millorant el coeficient de fricció.

Una característica molt important i única pels recobriments químics, és la uniformitat de la capa en la mateixa superfície, els recobriments químics segueixen completament el perfil del substrat.

Algunes propietats dels recobriments de níquel-fòsfor

Contingut de fòsforPropietat Baix contingut
1-5 (% per pes)
Medi contingut
6-9 (% per pes)
Alt contingut
10-12 (% per pes)
Microestructura Cristal·lina Cristal·lina + Amorfa Amorfa
Moment magnètic Alt (0.01-0.03 A·m2) Intermedi (0.003-0.006 A·m2) Baix (0-0.002 A·m2)
Resistivitat elèctrica Baixa (0.03-0.05 mW·cm) Intermèdia (0.06-0.08 mW·cm) Alta (0.09-0.13 mW·cm)
Soldabilitat Alta Intermèdia Baixa
Coeficient d’expansió tèrmica Alt (>23 m/min·°C) Intermedi -Alt (14-20 m/min·°C) Baix (< 11 m/min·°C)
Duresa (sense tractament tèrmic) Alta (700-800 HV) Intermedi i (600-700) Baixa (<600 HV)
Resistència a desgast Alta (10-12 mg/1000 cicles) Intermèdia-Baixa (12-18 mg/1000 cicles) Baixa (15-19 mg/1000 cicles)
Resistència a tracció Baixa (150-420 MPa) Alta (700-1100 MPa) Intermèdia-Alta (650-900 Mpa)
Resistència a la corrosió Baixa Intermedi a-Baixa Alta

 

Tots els tipus de recobriments de níquel-fòsfor tractats tèrmicament ofereixen una duresa de 800 a 1000 HV.

Els recobriments d’alt contingut en fòsfor presenten bona resistència a corrosió en diferents condicions ambientals.

– Resistència a la corrosió dels recobriments químics d’alt contingut ende fòsfor.

Substancia Velocitat de corrosió (µm/any)
Corrosió atmosfèrica 0
Aigua destil·lada (95°C) 0
Aigua salada (3.5% sals a 95°C) 0
Hidròxid de sodi (sosa càustica) (45% a 20°C) 0
Hidròxid de potassi (50% a 20°C) 0
Benzol (20°C) 0
Gas natural (amb min. 5.7 mg H2S) (95°C) 0
Clorur de potassi (25% a 20°C) 0
Acetona (20°C) 0.08
Aigua desionitzada saturada amb aire (95°C) 0.1
Aigua marina (a 95°C) 1
Aigua doble destil·lada (a 350°C) 0.2
Clorur de sodi (26% a 20°C) 0.2
Hidròxid de sodi (sosa càustica) (50% a 95°C) 0.2
Fenol (90% a 20°C) 0.2
Aigua de l’aixeta 0.3-0.8
Sulfat d’amoni (10%) (20°C) 0.8
Àcid acètic glacial (20°C) 0.8
Carbonat de sodi (20°C) 1
Àcid fosfòric (85% a 20°C) 2.5
Sulfat d’amoni (solució saturada a 20°C) 3
Àcid oxàlic (10% a 20°C) 3
Sulfat d’amoni (43% a 20°C) 3
Salmorres saturades en CO2 (95°C) 5
Àcid cítric (20°C) 7
Àcid sulfúric (65% a 20°C) 9
Nitrat d’amoni (66% a 20°C) 10
Àcid fòrmic (88% a 20°C) 13
Nitrat d’amoni (20% a 20°C) 15
Amoníac (25% a 20°C) 16
Hidròxid de sodi (sosa càustica) (72% a 110°C) 18
Amoníac (10% a 20°C) 23
Àcid nítric (1% a 20°C) 25
Àcid acètic (10% a 20°C) 25
Àcid clorhídric (2% a 20°C) 27
Àcid fluorhídric (2% a 20°C) 27
Àcid sulfúric (85% a 20°C) 28
Amoníac (2% a 20°C) 28
Àcid fluorhídric (25% a 20°C) 30
Àcid fluorhídric (40% a 20°C) 53
Clorur de ferro (1% a 20°C) 200
Àcid sulfúric-Òleum (20°C) 250

 

Totes aquestes característiques fan que els recobriments de níquel-fòsfor siguin aplicats en diversos sectors industrials com ara l’automoció, l’aeronàutica, la química, la petroquímica, l’electrònica, l’alimentaria, la naval, la mèdica i farmacèutica, la militar, etc.

Algunes aplicacions dels recobriments de níquel-fòsfor.

Industria Components Gruix de la capa (µm)
Automoció Dissipadors de calor, Components del carburador, Injectors, Eixos de conducció, Pistons de frens, Tubs d’escapament, Silenciadors, Amortidors, Components de bloqueig, Motors de la bomba de combustible, Components de la bomba d’aigua, Components de la columna de direcció de les rodes, Components del sistema de AIRBAG, Components del compressor del aire condicionat 2-38
Aeronàutica Monyons dels coixinets, Servovàlvules, Paletes de compressors, Components que treballen en zones calentes, Caps de pistons, Els eixos i els hèlixs principals dels motors, Actuadors hidràulics, Components del tren d’aterratge, Peces de gir, Suports de motor, Brides, Perns de seguretat, Tubs d’alimentació del motor, Juntes universals per les aletes de l’ala 10-70
Química i petroquímica Recipients a pressió, Reactors, Eixos d’agitadors, Bombes i impulsors, Intercanviadors de calor, Filtres, Pales de turbines i rotors, Vàlvules, Actuadors hidràulics 25-125
Electrònica Terminals de cables conductors, Connectors, Enclavaments, Díodes i transistors, Accessoris d’unió, Placa de circuit imprès 2-25
Alimentaria Maquinaries pneumàtiques d’envasament en llaunes,  Motlles, Graelles i congeladors, Cargols d’alimentació i extrusors 12-25
Naval Equipament marítim i bombes 25-50
Manipulació de material Eixos i cilindres hidràulics, Extrusors, Cinturons de les baules impulsors, Engranatges i embragatges 12-75
Medica i Farmacèutica Equips i instrumental quirúrgic d’un sol ús, Classificadors de píndoles, Cargols d’alimentació i extrusors 12-25
Militar Assembles de fusibles, Guies de radars, Miralls, Motors, Detonadors, Armes de foc 8-75
Mines Sistemas hidràuliques, Components de motors de mina, Connectors de canonades 30-60
Ferrocarril Vagons cisterna, Eixos dels motors, Maquinari de cotxe 20-90
Textil Ganivets, Guies, Fileres, Trinquets teler i agulles de teixir 12-50
Paper i fusta Plaques de suport pels ganivets corredors, Plaques d’abrasió, Components de maquinaria ~30

 

A Elhco, si es treballa per la industria aeronàutica és du a terme el procés segons les normes AIPS 02-04-008 i I+D-P-047.

El nostre procés de níquel químic compleix amb la normativa AMS2417.

Per veure les nostres certificacions per client, faci clic aquí.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.