Convocatòria: Eurostars CoD 11 del Horizon Europe Framework Programme H2020, finançat pel CDTI en la convocatòria “interempresas internacional”.

Tratamientos superficiales Elhco - Electroless Hard Coat
Tratamientos superficiales Elhco - Electroless Hard Coat
Tratamientos superficiales Elhco - Electroless Hard Coat
 • Data d’inici: 1 de novembre de 2019
 • Data de fi: 30 d’ abril de 2022
 • Participants: Elhco (ESP, empresa líder del projecte), Chemplate Materials (ESP), Smallmatek (POR) i amb la col·laboració de CIDETEC (ESP).

RESUM

Degut a l’aplicació de la normativa europea REACH que regula l’ús de determinades substàncies químiques, entre elles el crom hexavalent, la necessitat industrial de trobar una alternativa real i respectuosa amb el medi ambient al cromat dur hexavalent és fonamental.

El projecte aposta per 2 vies diferents per trobar una solució al problema emergent. Per una banda, es planteja una estratègia de niquelat químic multicapa utilitzant una formulació que doni com a resultat un recobriment químic de níquel-fòsfor de baix contingut en fòsfor; degut a la seva gran duresa i a la capacitat de poder augmentar-la amb un tractament tèrmic posterior.

La segona via que es presenta es l’aplicació d’aquesta mateixa estratègia multicapa aplicant nanopartícules de SiC o PTFE en la formulació del bany de níquel-fòsfor, de manera que aquestes codepositin en la matriu de níquel-fòsfor per aportar unes propietats extres a les del mateix recobriment, com per exemple, duresa o un baix coeficient de fricció (lubrificació), propietats molt sol·licitades i que l’actual recobriment de crom dur hexavalent compleix.

S’estudiaran les viabilitats d’ambdues estratègies i es farà la comparativa de les propietats dels recobriments obtinguts amb les dels productes comercials que incorporen partícules microscòpiques de PTFE (no nanopartícules), i amb les propietats aportades pels recobriments de crom dur hexavalent, tenint en compte els requisits que exigeixen els principals OEMs i Tier1 de la indústria aeronàutica i automoció.

Un cop aconseguits els resultats del projecte, l’última part del mateix consistirà en preparar tant la certificació com la validació dels nous processos per a les industries aeronàutiques i de l’automoció.

Per tot això, hem creat aquest consorci de 3 empreses PYME, cadascuna especialista en el seu camp.

Degut a l’aplicació de la normativa europea REACH que regula l’ús de determinades substàncies químiques, entre elles el crom hexavalent, la necessitat industrial de trobar una alternativa real i respectuosa amb el medi ambient al cromat dur hexavalent és fonamental.

El projecte aposta per 2 vies diferents per trobar una solució al problema emergent. Per una banda, es planteja una estratègia de niquelat químic multicapa utilitzant una formulació que doni com a resultat un recobriment químic de níquel-fòsfor de baix contingut en fòsfor; degut a la seva gran duresa i a la capacitat de poder augmentar-la amb un tractament tèrmic posterior.

La segona via que es presenta es l’aplicació d’aquesta mateixa estratègia multicapa aplicant nanopartícules de SiC o PTFE en la formulació del bany de níquel-fòsfor, de manera que aquestes codepositin en la matriu de níquel-fòsfor per aportar unes propietats extres a les del mateix recobriment, com per exemple, duresa o un baix coeficient de fricció (lubrificació), propietats molt sol·licitades i que l’actual recobriment de crom dur hexavalent compleix.

S’estudiaran les viabilitats d’ambdues estratègies i es farà la comparativa de les propietats dels recobriments obtinguts amb les dels productes comercials que incorporen partícules microscòpiques de PTFE (no nanopartícules), i amb les propietats aportades pels recobriments de crom dur hexavalent, tenint en compte els requisits que exigeixen els principals OEMs i Tier1 de la indústria aeronàutica i automoció.

Un cop aconseguits els resultats del projecte, l’última part del mateix consistirà en preparar tant la certificació com la validació dels nous processos per a les industries aeronàutiques i de l’automoció.

Per tot això, hem creat aquest consorci de 3 empreses PYME, cadascuna especialista en el seu camp.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

L’objectiu general del projecte és el desenvolupament i validació d’un procés sense impacte REACH per a l’obtenció de recobriments multicapa de níquel químic (Ni-P) com a alternativa als recobriments de Cr (VI), habitualment utilitzats en aeronàutica i automoció.
Els objectius específics del projecte es recullen a continuació:

 • Desenvolupament d’un pretractament adequat per als substrats objectiu identificats en cadascuna de les aplicacions seleccionades. Aquest pretractament inclou també l’activat intercapa per a assegurar la màxima adherència del conjunt multicapa final.
 • Desenvolupament d’una formulació de níquel químic de baix contingut en fòsfor capaç d’aportar les propietats mecàniques requerides i que permeti la incorporació de nano-additius en forma de nanopartícules de PTFE i SiC en la mateixa solució per la seva codeposició en la matriu metàl·lica, maximitzant així les prestacions mecàniques i de resistència a la corrosió dels recobriments multicapa de Ni-P.
 • Aplicació dels recobriments desenvolupats sobre peces reals per cadascun dels sectors seleccionats. En el cas del sector aeronàutic, la peça en qüestió seria un ganxo del rotor principal mentre que per automoció el nou recobriment s’aplicarà sobre tiges de cilindre o actuadors.
 • L’escalat de la producció dels productes químics per a la formulació dels pretractaments necessaris per al procés desenvolupat, així com dels banys de niquelat químic i els nanoadditius que s’incorporaran en ells a fi de millorar les prestacions dels recobriments.
 • Definició de l’estratègia de certificació a dur a terme pel nou procés multicapa de Ni-P com alternativa al cromat dur hexavalent. Donat que els requeriments dels 2 casos d’ ús seleccionats són diferents, la definició de l’estratègia de certificació es realitzarà de forma individualitzada para cadascun d’ells.

Si està interessat/da en aquesta alternativa, consulti amb nosaltres

ALTRES PROJECTES

 • Tratamientos superficiales Elhco - Electroless Hard Coat

  Substitució definitiva del crom dur hexavalent en el sector aeronàutic
  Estat actual: En curs

 • Tratamientos superficiales Elhco - Electroless Hard Coat

  Noves màscares basades en resines termopelables pel seu ús en tractaments superficials selectius.
  Estat actual: Finalitzat

 • Tratamientos superficiales Elhco - Electroless Hard Coat

  Investigació i modelització de l’efusió d’hidrogen en acers de ultra alta resistència recoberts electroquímicament pel seu ús en estructures de trens d’aterratge.
  Estat actual: Finalitzat