Convocatòria: Eurostars CoD14 del Horizon Europe Framework Programme H2020, finançat pel CDTI en la convocatòria “interempresas internacional”

Tratamientos superficiales Elhco - Electroless Hard Coat
Tratamientos superficiales Elhco - Electroless Hard Coat
Tratamientos superficiales Elhco - Electroless Hard Coat
 • Data d’inici: 1 de juny de 2021
 • Data de fi: 30 de novembre de 2023
 • Participants: Elhco (ESP, empresa líder del projecte), Gaitek (ESP), Rescoll (FRA) i amb la col·laboració de CIDETEC (ESP)

RESUM

L’ús de màscares temporals de precisió és una operació molt habitual en els tractaments d’acabat metàl·lic. Consisteix en protegir àrees específiques de la superfície que no tenen que ser tractades, en una operació coneguda com a “emmascarat”. L’ús de màscares pot arribar a representar el 80% del cost total de les operacions en el tractament de peces de geometria complexa que tenen que rebre diferents tractaments superficials en cadascuna de les seves àrees. L’alt cost d’aquesta etapa és degut al procés d’eliminació de màscara, que requereix molt de temps i genera marges fluctuants i estrets.

Quasi totes les empreses de tractament de superfícies utilitzen màscares en el seu procés. Concretament, aquelles que treballen pel sector aeronàutic poden arribar a utilitzar-les en un 60% del total de peces tractades. Per aquesta raó, la indústria d’acabats metàl·lics està buscant una solució rentable que minimitzi temps i costos derivats del procés d’emmascarat.

THERMOMASK té com a objectiu general el desenvolupament i la validació en un entorn real d’una màscara termopelable de fàcil aplicació i eliminació, adequada pel seu ús en ambients agressius. Alhora, el projecte proposa el desenvolupament d’un nou equip que facilitarà l’eliminació de la màscara mitjançant l’escalfament de la zona específica a eliminar.

El projecte s’enfoca principalment per l’aplicació de la màscara i l’ús de l’equip de pelat per les empreses de tractament de superfícies que requereixin realitzar recobriments selectius, principalment pel sector aeroespacial i/o automoció, sectors en els que els seus elements tenen un valor afegit molt alt.

El consorci està format per 3 PYMES, 2 d’elles d’origen espanyol (GAITEK i ELHCO) i una d’origen francès (RESCOLL).

L’ús de màscares temporals de precisió és una operació molt habitual en els tractaments d’acabat metàl·lic. Consisteix en protegir àrees específiques de la superfície que no tenen que ser tractades, en una operació coneguda com a “emmascarat”. L’ús de màscares pot arribar a representar el 80% del cost total de les operacions en el tractament de peces de geometria complexa que tenen que rebre diferents tractaments superficials en cadascuna de les seves àrees. L’alt cost d’aquesta etapa és degut al procés d’eliminació de màscara, que requereix molt de temps i genera marges fluctuants i estrets.

Quasi totes les empreses de tractament de superfícies utilitzen màscares en el seu procés. Concretament, aquelles que treballen pel sector aeronàutic poden arribar a utilitzar-les en un 60% del total de peces tractades. Per aquesta raó, la indústria d’acabats metàl·lics està buscant una solució rentable que minimitzi temps i costos derivats del procés d’emmascarat.

THERMOMASK té com a objectiu general el desenvolupament i la validació en un entorn real d’una màscara termopelable de fàcil aplicació i eliminació, adequada pel seu ús en ambients agressius. Alhora, el projecte proposa el desenvolupament d’un nou equip que facilitarà l’eliminació de la màscara mitjançant l’escalfament de la zona específica a eliminar.

El projecte s’enfoca principalment per l’aplicació de la màscara i l’ús de l’equip de pelat per les empreses de tractament de superfícies que requereixin realitzar recobriments selectius, principalment pel sector aeroespacial i/o automoció, sectors en els que els seus elements tenen un valor afegit molt alt.

El consorci està format per 3 PYMES, 2 d’elles d’origen espanyol (GAITEK i ELHCO) i una d’origen francès (RESCOLL).

OBJECTIUS DEL PROJECTE

El projecte THERMOMASK planteja la reducció en un 40% del cost de les operacions d’emmascarat a través de dues estratègies d’actuació. En primer lloc, la reducció de l’espessor requerit de màscara al mínim pel seu fàcil pelat. En segon lloc, la simplificació en el procés de pelat i neteja, gràcies a la pèrdua d’adherència que pateix la màscara en presència de calor.

La consecució d’aquests objectius passa per l’obtenció dels següents resultats globals en el projecte:

 • Una pintura/resina termopelable a utilitzar com a màscara en una amplia gamma de tractaments superficials, així com el procediment per adaptar-la a diferents materials i rugositats superficials. THERMOMASK considerarà una amplia casuística de medis; des de medis fortament àcids (com l´atac químic) fins medis fortament alcalins (com la neteja per immersió). Així mateix, per ampliar les possibilitats del producte, es consideraran medis orgànics com les pintures.
 • Un nou dispositiu per aplicar calor a través de radiació infrarroja (IR) que possibiliti l’eliminació de la màscara en un àrea específica. Això serà possible mitjançant l’ús d’una formulació termopelable.

Els objectius tècnics específics d’ELHCO del projecte són els següents:

 • Determinació de les propietats que deu complir la nova màscara desenvolupada.

  ELHCO elaborarà una especificació on es recolliran els requisits tècnics i de mercat del nou producte a desenvolupar per RESCOLL, mitjançant l’anàlisi tant de normatives, como de productes similars en el mercat, como d’assajos realitzats en laboratori per a les noves formulacions de màscares.

 • Determinació de la resistència de la nova màscara i les seves limitacions d’ús.

  ELHCO testejarà cadascuna de les noves formulacions de màscares de RESCOLL per a determinar la resistència de la mateixa als processos químics i electrolítics que es realitzen en planta per a determinar las limitacions d’ús de cadascuna d’elles.

 • Consecució de resistència a temperatures de treball.

  El procés químic amb major temperatura de processat es el níquel-fòsfor químic (65-85 °C). Treballar a la temperatura d’inici de degradació de la màscara, en absència de pèrdua d’adherència i per tant, amb un procés de metal·litzat correcte, és complicat. Com alternativa, s’ajustaran els paràmetres del bany per a no superar los 80 °C, reduint lleugerament la velocitat del procés, però mantenint el compliment dels requisits dels clients.

 • Desenvolupament d’un mètode per l’eliminació de la màscara.

  Després d’ajustar la formulació per a la consecució de una resistència química òptima en entorns químics concrets, s’adequarà la propietat de pelabilitat mitjançant la activació tèrmica.

 • Validació de l’útil i mètode de pelabilitat de la màscara.

  ELHCO testarà l’útil de pelat produït per GAITEK i analitzarà diferents mostres per a comprovar l’eficàcia del mateix i la validació per a ús industrial, llençant pre-series de peces reals.

 • Optimització i validació final del procés complet.

  ELHCO optimitzarà els paràmetres d’aplicació de màscara, temps d’assecat, condicions de pelat amb el nou útil desenvolupat i prepararà una estratègia per a una aplicació industrial robusta del nou procés d’emmascarat definit en el marc d’aquest projecte.

ALTRES PROJECTES