Elhco - Recobriments galvànics i acabats de superficie

En el procés de neteja electrolític catòdic les peces es connecten a la part catòdica del rectificador i són carregades negativament. Un flux de corrent continu passa per un electròlit alcalí, que serveix com a medi conductor, i és produeix l’electròlisi de l’aigua:

4H2O + 4e- —> 4OH + 2H2

L’hidrogen format en la reacció produeix un efecte de fregament a la superfície i arrossega els contaminants netejant les peces, de la mateixa manera que l’oxigen format en el procés anòdic. En el procés catòdic és produeix el doble d’hidrogen que d’oxigen en el procés anòdic.

Aquest procés ofereix una bona neteja però s’ha de tenir precaució principalment per dos motius, el primer té a veure amb la fragilitat dels materials per l’absorció del hidrogen generat en el procés, i el segon, amb el risc associat a la deposició dels possibles metalls trobats en la solució en la superfície de les peces carregades negativament.

La nostra experiència ens ha permès desenvolupar un procés robust, segur i eficaç per diferents tipus de peces i materials. Disposem de diferents tancs de treball amb capacitat màxima de 1200 L.