Elhco - Recobriments galvànics i acabats de superficie

En el procés de neteja electrolític anòdic, les peces es connecten a la part anòdica del rectificador i són carregades positivament. Un flux de corrent continu es passa per un electròlit alcalí, que serveix com a medi conductor, i és produeix l’electròlisi de l’aigua:

4OH —-> 2H2O + O2 + 4e

L’oxigen format en la reacció produeix un efecte de fregament a la superfície i arrossega els contaminants netejant les peces, igual que l’hidrogen format en el procés catòdic. En el procés catòdic és produeix el doble d’oxigen que d’hidrogen en el procés anòdic. Les bombolles d’oxigen formades a la superfície s’ajunten i creixen abans d’aixecar-se en capes continues.

La càrrega electrostàtica que manté les partícules de contaminants a la superfície de les peces és dissipa mitjançant la capa de bombolles i això en facilita l’eliminació de la superfície. En aquest procés es produeixen efectes químics, com oxidació i baixada de pH, que influeixen negativament degut a la passivació d’alguns materials.

La nostra experiència ens ha permès desenvolupar un procés robust, segur i eficaç per diferents tipus de peces i materials. Disposem de diferents tancs de treball amb capacitat màxima de 1200 L.